KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Frenkelʹ, Viktor Âkovlevič ((1930-1997).)

    Âkov Ilʹič Frenkelʹ / / V. Â. Frenkelʹ ; otvetstvennyj redaktor Â. A. Smorodinskij ; Akademiâ nauk SSSR.
    Moskva ;Leningrad : Izdatelʹstvo «Nauka», 1966. 471, [3] strony, [1] karta tablic : ilustracje ; 21 cm.
    (Naučno-Biografičeskaâ Seriâ)
    (Naučno-Biografičeskaâ Literatura)
   
N.18969        UKD: 53:929-052Frenkel' V. Â.](47+57)"1894/1952"=161.1