KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Flora evropejskoj časti SSSR.T. 5,Pokrytosemennye dvudol'nye / / pod red. An. A. Fedorova ; [avt. A. I. Barbarič et al. ; Akademiâ Nauk SSSR. Botaničeskij Institut im. V. L. Komarova].
    Leningrad : "Nauka" Leningradskoe Otdelenie, 1981. 378, [2] s. : il. ; 27 cm.

Okrytozalążkowe
Dwuliścienne

   
Z.120054        UKD: 581.9(47+57)=161.1