KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pochmara, Witold.

    Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacji / / Witold Pochmara, Artur Zapała ; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Wyd. 2 zaktual., stan prawny na dzień 1 września 2004 roku.

    Warszawa : KPWG, 2004. 207 s. ; 21 cm.
   
Na s. tyt. : Prawa uczestnika funduszu inwestycyjnego i sposób ich realizacja.

    ISBN 83-86897-11-2


Fundusze inwestycyjne

   
Z.108030        UKD: 347.73:336.722.8:336.767](438)(083.1)