KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Alkohol a zachowania problemowe młodzieży : opinie i badania / [red. Anna Szymanowska].
    Warszawa : Wydaw.Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2004. - 223 s. : wykr. ; 24 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-89566-02-8

   
Z.106942   
Pd.17523        UKD: 37.018.2:613.81/.83:316.346.3-057.874](438)"1989/..."